تپه های رنگین کمانی اغدیر

 

تپه های رنگین کمانی اغدیر در شرق ترکیه