مقاله سفیر ترکیه در واشنگتن در رابطه با عملیات شاخه زیتون

سردار قلیچ سفیر ترکیه در واشنگتن واکنش خود به مقالات علیه ترکیه و عملیات شاخه زیتون را به زبان آورد