داوران ترک در بازیهای یوفا انجام وظیفه خواهند کرد

علی پالابئیک داور و سرکان اوگونجان کمک داور ترک صاحب لیسانس از فیفا در بازیهای حذفی گروه 6 ام جام قهرمانی فوتبال زیر 19 سال اروپا سوت خواهند زد

داوران ترک در بازیهای یوفا انجام وظیفه خواهند کرد

علی پالابئیک داور و سرکان اوگونجان کمک داور ترک صاحب لیسانس از فیفا در بازیهای حذفی گروه 6 ام جام قهرمانی فوتبال زیر 19 سال اروپا سوت خواهند زد.

پالابئیک و اولگونجان در 3 بازی انجام وظیفه خواهند کرد.  خبرهای مرتبط