Binali Ýyldyrym PKK-nyň Şyrnakda 27 metjidi ýykandygyny, 70 metjide hem zeper ýetirendigini aýtdy
NATO-nyň Baş sekretary Türkiýeden ötünç sorady
ABŞ garşydaşlarynyň üstündäki artykmaçlygyny elinden aldyrdy
“DAIŞ-i kim döreden bolsa PÝD-ni döreden hem şoldyr”
"PKK taryhynyň in uly ýitgi çekýän günlerini başdan geçirýär"
Premýer ministr Ýyldyrym Gresiýanyň Premýer ministri  Çiprasa sil apaty sebäpli gynanç bildirdi
Ysraýyl Saud Arabystanyna Eýrana garşy hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi
Prezident Erdogan ýaňadandan Sloweniýanyň prezidentligine saýlanan Pahoru üstünligi bilen gutlady
Erdogan gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri barada beýanat berdi
ABŞ raýatlaryna Ýewropa etjek syýahatlary boýunça duýduryş berdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy