Eýranyň Pakistan serhedinde 14 Howpsyzlyk işgäri zamun alyndy

Ady agzalan gurama geçen ýylyň aprel aýynda eýranly 1 esgeri zamun alypdy

Eýranyň Pakistan serhedinde 14 Howpsyzlyk işgäri zamun alyndy

Eýranyň döwlet telewideniýesi Sistan we Belujistan welaýatynyň Mirjawe şäheriniň serhet zolagynda iş alyp barýan 14 Howpsyzlyk işgäriniň şu gün irden terrorçy topar tarapyndan zamun alynandygyny habar berdi.

Zamun alynan adamlaryň 7-siniň Besiç güýjüne, 5-siniň serhet goragçylaryna we 2-siniň Ynkylap goragçylaryna degişlidigi habar berildi.

Beýleki tarapdan Sistan we Belujistan welaýatynda aksiýalar guraýan “Jeýşul Adl” atly gurama sosial media hasabynyň üsti bilen wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan hem bolsa, eýranly döwlet adamlary tarapyndan waka bilen bagly resmi beýanat berilmedi.

Eýran tarapyndan terror guramasy hökmünde ykrar edilen “Jeýşul Adl” guramasy, ýurtdaky sünni buluç halklarynyň hukuklaryny goraýandygyny öňe sürip, resmi Tährana garşy ýaragly göreş alyp barýar.

Ady agzalan gurama geçen ýylyň aprel aýynda eýranly 1 esgeri zamun alypdy. Zamun alynan esger 15-nji awgustda azat edilipdi.


Etiketkalar: zamun almak , serhet , Pakistan , Eýran

Degişli Habarlar