Maşgala hepdeligine bagyşlanan ýörite gepleşik

Maşgala jemgyýetiň özenini emele getirýär

Maşgala hepdeligine bagyşlanan ýörite gepleşik

 

Maşgala jemgyýetiň özenini emele getirýär.

Şu ýyl hem şu günden başlap “Maşgala hepdeligi” bellenilip geçilýär.

Adamyň iň ýakyn dostlary elbetde maşgala agzalarynyň arasynda çykýar.

Maşgalada dörän söýgi we hormat-sylag bilen birleşen gatnaşyk şeýle güýçli welin, maşgala agzalaryndan biriniň hassalanmagy, haýsydyr bir kynçylyga sezewar bolmagy maşgalanyň beýleki agzalaryny oňa has ýakynlaşdyrar.

Kynçylyga duçar bolanyňyzda size kömege ylgajak maşgala agzalaryňyzdyr.

Maşgala agzalarynyň arasyndaky gatnaşyk näçe ýygjam bolsa, jemgyýetiň geljegi hem şonça berk bolar.

Maşgala hepdeliginiň jemgyýetiň ähli agzalaryna şowlulyk getirmegini arzuw edýäris.

 


Etiketkalar: agza , jemgyýet , maşgala

Degişli Habarlar