Özbegistan çäklendirilen harytlaryň eksportyny erkin goýberdi

Özbegistanda galla, et we süýt önümleriniň, şeker, ösümlik ýagy, deri we ýüpek çig mallary bilen birlikde käbir harytlaryň eksport edilmegine rugsat berdi

Özbegistan çäklendirilen harytlaryň eksportyny erkin goýberdi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew tarapynda gol çekilen karar bilen ýurtda ozal käbir harytlara goýulan eksport gadagançylygy bes edildi.

Prezident Mirziýoýew tarapyndan tassyklanan karara görä ozal eksporty gadagan edilen galla, et we süýt önümleriniň, şeker, ösümlik ýagy, deri we ýüpek çig mallarynyn, sygyr we towuk etinin, et we süýt önümleriniň, şeker, ýüň, plastiki gaplaryň galyndylarynyň eksporty mundan beýläk erkin bolar.

Kararyň ýurtdaky telekeçiligiň goldanmagy we iş şertleriniň gowulanmagy maksady bilen kabul edilendigi habar berildi.Degişli Habarlar