Erdogan: “Terror guramalarynyň başlary hinlerinde mynjyradylýar” diýdi

Erdogan Prezidentiň kompleksindäki Sergi köşgünde Ankaranyň arçynlary bilen selärlik prorammasynda duşuşdy

Erdogan: “Terror guramalarynyň başlary hinlerinde mynjyradylýar” diýdi

Terror guramalarynyň başlarynyň hinlerinde mynjyradylandygyny aýdan Erdogan Judide, Gabarda, Tendürekde, Bestler Deresinde terrorçylaryň üstüne gidilýändigine ünsleri çekdi.

Afrinde we Jarablusda terrorçylara garşy geçirilýän operasiýalary ýatladan Erdogan: “Iki ýerde 4 müň ind km ýer terrorçylardan saplandy, indi bize gelen bosgunlar yzyna gaýdyp barmaga başladylar. 200 müňe golaý bosgun öz ýerlerine bardylar. Nesip bolsa mundanam has köp bosgun öz ýerlerine gaýdyp gider” diýdi.


Etiketkalar: Afrin , Jarablus , operasiýa , Erdogan

Degişli Habarlar