Stambuldaky Topkapy köşgi

Taryhynyň iň uly abatlaýyş işlerini geçirýän Topkapy köşgüniň ýokarydan görnüşi nahilikä? Abatlaýyş işleri tamamlanan mahaly 340 müň ind metrlik ýer gelýän myhmanlara açyk bolar.