سه‌شنبه گۆنی ۱۸ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۸۴۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۸۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه‌شنبه گۆنی ۱۸ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۱۸ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۱۰)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۸۴۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۸۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۳۴۰۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۳۴۱۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۰۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۱۹ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار