پنجشنبه گۆنی ۲۰ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۵۶۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۵۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنجشنبه گۆنی ۲۰ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنجشنبه گۆنی ۲۰ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۱۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۵۶۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۵۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۳۳۴۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۳۳۶۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۰۲ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۱۳ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار