دوشنبه گۆنی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۷۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

دوشنبه گۆنی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۱.۱۳)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۷۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۱۷۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۱۸۵  تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۴۷ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۵۷ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار