سه شنبه گۆنی ۲۳ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۷۴۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷۵۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۲۳ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۲۳ آبان ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۱.۱۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۷۴۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷۵۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۳۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۳۶۰  تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۴۷ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۵۷ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار