دوشنبه گۆنی ۱۸ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۱۸ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

دوشنبه گۆنی ۱۸ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۰۸)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۴۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۵۲ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۶۳ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار