آننا گۆنی ۲۲ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۲۲ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

آننا گۆنی ۲۲ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۱۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۱ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۷۱ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار