آننا گۆنی ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۲.۰۹)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۶۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۶ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۷۶ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار