سه‌شنبه گۆنی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۰۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۱۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه‌شنبه گۆنی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه‌شنبه گۆنی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۴.۲۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۰۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۱۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵.۰۰۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۱۵۳ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۱۶۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار