سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۳۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۳۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

سه شنبه گۆنی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۵.۱۵)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۳۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۳۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۲۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۲۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۰۸ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۲۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار