چهارشنبه گۆنی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۶۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

چهارشنبه گۆنی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۶.۰۶)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۶۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۴۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۴۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۷۴ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۸۷ تۆرک لیراسیندان ساتیلی

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار