سه‌شنبه گۆنی ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۵۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیا

سه‌شنبه گۆنی ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه‌شنبه گۆنی ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۶.۱۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۵۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۳۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۳۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۵۶ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۶۹ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار