سه شنبه گۆنی ۱۹ تیر۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۶خ۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۱۹ تیر۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۱۹ تیر ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۷.۱۰)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۶خ۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۵۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۵۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۶۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۷۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار