چهارشنبه گۆنی ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴.۹۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۹۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۸.۰۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴.۹۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۹۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۷۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۷۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۸۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۹۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار