دوشنبه گۆنی ۹ مهر ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۹۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۹۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۹ مهر ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

دوشنبه گۆنی ۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۱۰.۰۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۹۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۹۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۶.۸۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۶.۸۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۳۸۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۴۰۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار