پنج شنبه گۆنی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۲۵۴۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۲۵۶۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنج شنبه گۆنی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنج شنبه گۆنی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ (۲۰۱۹.۰۲.۰۷)

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۲۵۴۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵.۲۵۶۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵.۹۷۰۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵.۹۷۵۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۴۵۹ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۴۸۱ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار