gheybning xeziniliri allahning dergahididur

(derextin) tökülgen yapraqtin allah bilmeydighan birersimu yoq.

gheybning xeziniliri allahning dergahididur

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 59 – 67 – ayetler. gheybning xeziniliri allahning dergahididur, uni peqetla allah bilidu, quruqluqtiki, déngizdiki nersilerning hemmisini allah bilidu, (derextin) tökülgen yapraqtin allah bilmeydighan birersimu yoq, meyli qarangghu yer astidiki birer dane uruq bolsun, meyli höl yaki quruq nersiler bolsun, hemmisi (allahqa melum bolup) lewhulmehpuzda yéziqliqtur[59]. allah silerni kéchisi uxlitidu, kündüzdiki qilghan ishliringlarni bilip turidu, andin belgilengen muddetkiche yashishinglar üchün, kündüzde silerni oyghitidu, andin allahning dergahigha qaytisiler, andin qilghan emelliringlarni allah silerge éytip béridu[60]. allah bendilirining üstide qahirdur (yeni allah bendilirini tizginlep turghuchidur), u silerge saqlighuchi perishtilerni (yeni qilghan ـ etkenni xatirilep turidighan perishtilerni) ewetidu, biringlargha ölüm kelse, uni bizning perishtilirimiz qebzi roh qilidu. ular (allahning emrini orunlashta) biperwaliq qilmaydu[61]. andin ular (yeni bendiler) heq höküm qilghuchi, igisi allahning dergahigha qayturulidu (qiyamet küni) höküm qilish yalghuz allahqila xastur, allah eng téz hésab alghuchidur[62]. (i muhemmed! bu kuffarlargha) éytqinki, «quruqluqning we déngizning qarangghuluqliri (yeni balayi ـ apetliri) din silerni kim qutquzidu? (bu qarangghuluqlarni körgen chéghinglarda) eger allah bizni buningdin qutquzsa choqum shükür qilghuchilardin bolimiz, dep allahqa ashkara we yoshurun iltija qilisiler»[63]. éytqinki, «(yalghuz) allah silerni ulardin we barliq ghemdin qutquzidu, andin siler (buni) tonughununglardin kéyin, iman éytmay allahqa shérik keltürisiler»[64]. (i muhemmed! ulargha) éytqinki, «allah silerning üstünglardin (nuh we lut eleyhissalamlarning qewmige, eshabulpilge ewetilgen azabqa oxshash) yaki ayighinglar astidin (pirewn we qarunlargha ewetilgen azabqa oxshash) azab ewetishke, yaki silerni pirqiler qilip, arilashturup (yeni urushqa sélip) biringlargha biringlarning azabini tétitishqa qadirdur» ularni chüshensun dep, ayetlirimizni türlük shekillerde qandaq bayan qilidighanliqimizgha qarighin[65]. quran heq tursa, uni qewming inkar qildi. «men silerge hamiy emes» dégin[66]. (allah teripidin) aldinala bérilgen her bir xewerning meydangha kélidighan waqti bar, uzaqqa qalmay bilisiler[67].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر