men batil dinlardin heq dingha burulup, allahqa yüzlendim

men heqiqeten, batil dinlardin heq dingha burulup, asmanlarni, zéminni yaratqan zatqa yüzlendim, men mushriklardin emesmen.

men batil dinlardin heq dingha burulup, allahqa yüzlendim

türkiye awazi radiyosi: enam sürisi, 74 – 81 – ayetler.  öz waqtida, ibrahim öz atisi azerge: «(sen özüngni yaratqan allahni qoyup) butlarni mebud qiliwalamsen? men séni we qewmingni heqiqeten éniq gumrahliqta körümen» dédi[74]. ibrahimning (tewhid barisida) qetiy ishengüchilerdin bolushi üchün, (uninggha atisi bilen qewmning gumrahliqini körsetkinimizdek) biz ibrahimgha asmanlarning, zéminning ajayiplirini körsettuq[75]. ibrahim kéchining qarangghuluqi basqanda bir yultuzni körüp (qewmining sözini delil keltürüp, ularni mat qilish üchün): «bu méning perwerdigarimdur» dédi. yultuz pétip kétiwidi, «men pétip ketküchilerni (yeni yultuzlargha ibadet qilishni) yaqturmaymen» dédi[76]. u ayning tughqanliqini körüp (yuqiriqi usul boyiche): «bu méning perwerdigarimdur» dédi. ay pétip kétiwidi, «eger perwerdigarim méni hidayet qilmighan bolsa, men choqum azghuchi qewmning qatarida bolidikenmen» dédi[77]. u quyashning chiqiwatqanliqini körüp (yuqiriqi usul boyiche): «bu méning perwerdigarimdur, bu hemmidin (yeni yultuz bilen aydin) chongdur» dédi. quyash pétip kétiwidi, u éyttiki: «i qewmim! men heqiqeten siler shérik keltürgen mebudlardin ada ـ judamen[78]. men heqiqeten, batil dinlardin heq dingha burulup, asmanlarni, zéminni yaratqan zatqa yüzlendim, men mushriklardin emesmen»[79]. ibrahimning qewmi uning bilen munazirileshti, ibrahim éyttiki, «méni allah hidayet qilghan tursa, men bilen allah (ning mewjutluqi we birliki) toghruluq munazirilishemsiler? men silerning allahqa shérik keltürgen butliringlardin qorqmaymen, peqet perwerdigarimningla xalighan nersisi bolidu, perwerdigarimning bilimi hemme nersini öz ichige alghan, (mebudliringlarning manga héchbir ziyan yetküzelmeydighanliqini) oylimamsiler![80]. allahning shériki bolush heqqide allah silerge héchqandaq delil chüshürmigen butlarni allahqa shérik keltürüshtin qorqmaywatsanglar, silerning shérik keltürgen butliringlardin men qandaqmu qorqattim! eger siler bilsenglar (éytinglarchu), biz bu ikki guruh ademdin zadi qaysimiz eng qorqmasliqqa tégishlik»[81].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر